Loading...

Voorkom brandwonden door cement

Betonspecie bevat cement en is daardoor alkalisch. Alkaliteit kan brandwonden veroorzaken. Draag bij de verwerking van betonspecie daarom altijd beschermende werkkleding.

Veiligheidsaanbevelingen voor het werken met betonspecie:

  • Buiten bereik van kinderen houden.
  • Draag geschikte beschermende kleding en geschikte handschoenen (neopreen).
  • Draag vloeistofdichte laarzen (voorkom binnendringen betonspecie).
  • Aanraking met de huid en ogen vermijden.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig  medisch advies inwinnen.
  • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

Download de Veiligheidsinformatie betonspecie.